2019-2020, 6e team, NHSB 4D, 1 uit 3 tegen gem. 1307

2018-2019, 5e team, viertallen D, 4 uit 6 tegen gem. 1441

2017-2018, 4e team, viertallen G NHSB, 3 uit 4 tegen gem. 1431

2016-2017, 4e team, 3e klasse F NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1542

2015-2016, 4e team, 3e klasse D NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1438

2014-2015, 5e team, 3e klasse D NHSB, 3 uit 6 tegen gem. 1583

2013-2014, 5e team, 4e klasse D NHSB, 1½ uit 3 tegen gem. 1399

2012-2013, 4e team, 4e klasse D NHSB, ½ uit 4 tegen gem. 1380

2011-2012, 5e team, 4e klasse D NHSB, 2 uit 5 tegen gem. 1408

2010-2011, 5e team, 3e klasse C NHSB, ½ uit 4 tegen gem. 1602

2009-2010, 5e team, 4e klasse C NHSB, 4½ uit 6 tegen gem. 1436

2008-2009, 4e team, 3e klasse C NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1502

2008-2009, 5e team, 4e klasse C NHSB, 2½ uit 5 tegen gem. 1398

2007-2008, 5e team, 4e klasse C NHSB, 1 uit 5 tegen gem. 1511

2006-2007, 5e team, 4.5 klasse C NHSB, 5 uit 7 tegen gem. 1408

2005-2006, 5e team, 4.5 klasse B NHSB, 0 uit 1 tegen gem. 1606

2003-2004, 4e team, 3e klasse C NHSB, 1 uit 3 tegen gem. 1650

2003-2004, 5e team, 4.5 klasse B NHSB, 1½ uit 3 tegen gem. 1534

2002-2003, 4e team, 3e klasse NHSB, 0 uit 2 tegen gem. 1512

2002-2003, 5e team, 4e klasse NHSB, 1 uit 3 tegen gem. 1634

2001-2002, 4e team, 3e klasse NHSB, 1 uit 1 tegen gem. 1460

2001-2002, 5e team, 4e klasse NHSB, 1½ uit 2 tegen gem. 1553

2000-2001, 4e team, 2e klasse NHSB, 1 uit 2 tegen gem. 1591

2000-2001, 5e team, 4e klasse NHSB, 0 uit 2 tegen gem. 1572

1999-2000, 5e team, 4e klasse NHSB, ½ uit 1 tegen gem. 1572

1998-1999, 5e team, 4e klasse NHSB, ½ uit 2 tegen gem. 1595